Uncategorized

แนะวิธีคลายเครียดช่วง COVID-19

กรมสุขภาพจิตแนะนำวิธีลดความเครียดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วงที่กำลังเผชิญกับความเครียดเนื่องจากวิกฤติโควิด-19

1) ฝึกแก้ไขปัญหา ให้ลงมือแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญเพราะการลงมือทำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดและความรู้สึกว่าปัญหานั้นได้ถูกแก้ไขที่ละนิดๆ จนค้นพบทางแก้ไขปัญหาได้ 100% ในที่สุด

2) ฝึกผ่อนคลาย ด้วยการทำสมาธินับลมหายใจเข้า-ออก นาน 10 นาที เพราะจิตใจจะสงบเมื่อทำสมาธิ ไม่ว่อกแวก และมองเห็นทางแก้ไขปัญหาในที่สุด

3) โทร 1323 สายด่วนกรมสุขภาพจิต โดยทีมสหวิชาชีพของกรมสุขภาพจิต

noon noon

May 7th, 2020

No Comments

Comments are closed.