Uncategorized

WHO ประกาศยุโรปเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19

Aged Society4

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ทวีปยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากรายงานผู้ติดเชื้อในยุโรปมากกว่าส่วนอื่นๆ ของโลก รวมไปถึงมากกว่ารายงานผู้ติดเชื้อในประเทศจีนด้วยเช่นกัน

view-barcelona-city-catalonia_1398-4444

โดยปัจจุบันหลายประเทศในยุโรปมีคำสั่งปิดสถานที่สาธารณะต่างๆ รวมไปถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในกลุ่มคนจำนวนมาก

284740-P677X8-458

นอกจากนี้ ในบางประเทศยังประกาศปิดพรมแดน หรือปิดประเทศ ห้ามการเดินทางเข้าและออกประเทศอย่างอิตาลี เดนมาร์กและนอร์เวย์

CR. voicetv.co.th

noon noon

March 17th, 2020

No Comments

Comments are closed.