Uncategorized

เที่ยวเมืองชิงเต่า ต้นกำเนิดเบียรTOP3 ของโลก ยังได้นั่งรถไฟลอดทะเลยาวที่สุดของจีนอีกด้วย

563000000693504

การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดของจีนในเมืองชิงเต่า เมืองชายฝั่งของมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน  ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

อุโมงค์ดังกล่าว เชื่อมระหว่างสถานีต้าหยางและสถานีชิงเต่าเหนือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟใต้ดินสาย 8 ในชิงเต่า

563000000693503

โดยโครงการรถไฟใต้ดินชิงเต่าสาย 8  จะวิ่งผ่าน 18 สถานี  ที่เชื่อมระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่าเจียวตง สถานีรถไฟเจียวโจวเหนือ สถานีหงเต่า และสถานีชิงเต่าเหนือ  ถือเป็นการเชื่อมพื้นที่ในเขตเมืองชิงเต่า เขตเศรษฐกิจหงเต่า และเมืองเจียวโจว

563000000693501

 

นอกจากนี้ข้อมูลจากกลุ่มการรถไฟจีนและกลุ่มการรถไฟใต้ดินชิงเต่า (Qingdao Metro Group) ระบุว่า อุโมงค์รถไฟใต้ดินลอดใต้ทะเลชิงเตา มีระยะทาง 3.49 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าอุโมงค์ข้ามทะเลของรถไฟใต้ดินชิงเต่าสาย 1 จึงกลายเป็นอุโมงค์รถไฟใต้ดินลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศจีน

ทั้งนี้เมืองชิงเตานอกจากจะมีอุโมงค์รถไฟใต้ดินลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุด ยังมีสถานที่ให้ไปเชคอินอื่นๆ เช่น สะพานชิงเต่าไห่วาน สะพานที่มีความยาวที่สุดในโลก และโรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเบียร์ดังระดับ TOP 3 ของโลกอีกด้วย
PIC CR. mgronline.com /xinhuathai.com

noon noon

January 23rd, 2020

No Comments

Comments are closed.